คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ธีรนันท์

สำนักงานผู้อำนวยการ

ณัฐพล

รองผู้อำนวยการ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล

รัฐศาสตร์ (เปปเปอร์)

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

ทวีวัฒน์ (ยิ้ม)17173
ภาคภูมิ (วิทย์)17188
ปรพล (ต้นซุง)17231
นัฏพร (เอิง)17229

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

วิรัตน์ (วิรัตน์)17191
พรรณทิมา (นุ้ย)
ชณิกา (กุ้ง)
ธัญวรรณ (เก๋)17123

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

สมศักดิ์ (ตุ้ย)17196
ศุภธัช (สุ)17196
สิทธิชัย (ชัย)17150
อรวรรณ (เมย์)
ปกร (บิว)45969

รองผู้อำนวยการ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล

ฉัตรชัย17118

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

ปรีสาร (ไผ่)17198
วรฉัตร (เติ้ง)17179
อภิชาติบุตร
วิศิษฏ์ (เบิ้ม)17222

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

มนต์ชัย (อ๋า)17241
สุกัญญา (หน่อย)17001
สุชาดา (ดิว)
ปิยาภรณ์ (หวาน)17202
อุษา (อุ๊)17119
ชนัทดา (ตัวเล็ก)

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

นรสิทธิ์ (บอม)17205

ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด

ภัทรานิษฐ์ (บี)
พิมสิริ (พิม)
พิรดา (ฝน)

ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน

ธวัชชัย (ชัย)17195
กฤชณัท (น้อยหน่า)17232
วรินทร (เมย์)
พิมพร (จิ๊ด)17163
ทันตภณ (ต้อง)17199

รองผู้อำนวยการ กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม

ภาสกร ( เอ)

ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล

สุมาวสี (ดรีม)
วิศิษฐ์
ไชยพันธุ์ (ด้วง)
ชัญญรัชต์ (แอ๋ม)
อนุชิต (อ๋อง)17188

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

ศุภกร (ใหญ่)
มนต์ศักดิ์ (หลง)17100
พรชัย (ก้อง)
นรเพ็ญพร (เอ๋)
ตรีรัตน์ (แนน)17230

รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร

กษิติธร

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ณพิชญา (ตา)17252
จิราวัฒน์ (ต๋อย)

ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ

จักริน (แป๊ะเล็ก)17171
กมลวรรณ (อ๊บ)17226
ปนัดตา (ส้ม)17265
ดนชนก (ผึ้ง)17172

ส่วนติดตามและประเมินผล

กัญจน์กนก (กัล)17253
อากาศ (มิก)17170
ณัฐวรา (ฝ้าย)17260

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

กษมา
มาลียา (โน้ต)
รัชนี (นี)
วนิตา (นก)
เพชรราวลัย (กิ๊บ)
กฤษณ์ (กฤษณ์)
เมืองเพลง (เพลง)17126

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (ด้านสังคม)

มีธรรม17169

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (ด้านยุทธศาสตร์และบริหาร)

พรชัย (อ๊อด)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

ประสาน (โย)17113

ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

สนธิ (ต่อ)
ศิระ (มะระ)17165
ทองรินทร์ (ปุ๋ย)17166
ณัฐวุฒิ (เจ)
สตง (สตง.)

ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล

มนฑดา (อิ๋ว)17164
โสภิดา (หญิง)
เฉลิมชัย (เบียร์)
น้ำค้าง (น้ำ)17159
วณิชยา (ก้อย)

ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน

อิทธิพล (ใหญ่)17254

ส่วนกฎหมาย

ฉัตรมงคล (อัลเบริ์ต)17153
อมรรัตน์ (เอ็ม)17168
จรรยา (ปุ๊ก)
สาต์นิธิ (แพร)

ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

พูลสิริ (มด)17161
วิภาวดี (ปุ๊ก)17157
กมลเนตร (กวาง)
วรัชญ์ชนันท์ (แอน)17158

ส่วนเลขานุการและสารบรรณ

กชพรรณ (แอม)17131
นาราภัทร (โอ๊ต)17199
สอนสมัย (แยม)
กมลเนตร ( มายด์)17119
ณัฐชยา (นัท)17130
นันทรัชต์ (เอิร์ท)17217
เกรียงศักดิ์

ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

กุลยาภรณ์ (เอ)17155

ส่วนบริการกลางและพัสดุ

ธนกฤต
สุดารัตน์ (ส้ม)17249
สุนิสา (นิ)17249
กรแก้ว (แก้ว)17244
ศักดา (มัด)
ถนอมศักดิ์ (แจ็ค)17101
วงษจันทร์

ส่วนการเงินและบัญชี

ณฑินี (แตงโม)17220
สุภาวดี (กุง)17219
อรธีรา (เอฟ)17213
พวงแก้ว (แก้ว)17215
ศศภัทร (จอย)17214
มยุรี (นิว)17211

สำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง

ธวัชชัย (วัช , ธวัช)71301
ประดิษฐ์ (น้อยๆ)02305
ปารนีย์ (กิ๊ก)00303
จตุรภรณ์ (เก๋)71700
วรรณนิภา (น้อย)00308
เลิศฤทธิ์ (แม็ค)00302

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

อัญธิกา (เฌอแตม)

สำนักงานฯสาขาภาคตะวันออก

วรัญญู (อาท)

สำนักงานฯสาขาภาคใต้ตอนบน

ประชา (โน๊ต)79222
ต้น (ต้น)79111
สุชาดา (แหม่ม)79224
สุมิตตรา (สาว)91113
จิตศิริ (กุ้ง)
ซาโรนี (นนนี่)51280

สาขาภาคเหนือตอนบน

พงศ์ศักดิ์ (พงศ์)82101
ศราวุธ (วุธ)82105
ณัฐกานต์ (ณัฐ)82111
วิไลพร (เก๋)82113
ภัคภร (มน)47110
ปณชล (อ๋อม)82115

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เอนก (น้อย)72768
ทัตเทพอนันต์ (ดิว)