สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สมัครงาน
Application for Employment

รายละเอียด ระดับ สังกัด อัตรา
1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานฯ 1 คน
2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้ประสานงานกิจการระหว่างประเทศอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานฯ 1 คน
3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานฯ 1 คน
4 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ(วิศวกรซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมดิจิทัล) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานฯ 3 คน
5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ(การตลาดดิจิทัลและประสานงานโครงการ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานฯ 3 คน
6 ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ(การพัฒนาการตลาดต่างประเทศ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานฯ 3 คน
7 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (กลยุทธ์องค์กร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 คน
8 หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 1 คน
9 หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด 1 คน
10 หัวหน้างานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 คน
11 หัวหน้างานติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 คน
12 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 1 คน
13 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล 1 คน
14 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัล 2 คน
15 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 1 คน
16 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 1 คน
17 นักจัดการเชิงกลยุทธ์อาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 คน
18 นักตรวจสอบภายในอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน
19 นักจัดการงานพัสดุอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง 1 คน
20 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เจ้าหน้าที่ระดับ 1 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 1 คน