สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สมัครงาน
Application for Employment

รายละเอียด ระดับ สังกัด อัตรา
1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 คน
2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้ประสานงานกิจการระหว่างประเทศอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 คน
3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 คน
4 หัวหน้างานการจัดการเชิงกลยุทธ์อาวุโส เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ 1 คน
5 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล 1 คน
6 นักจัดการเชิงกลยุทธ์อาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ 1 คน