สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สมัครงาน
Application for Employment

รายละเอียด ระดับ สังกัด อัตรา
1 ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 1 คน
2 ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ 1 คน
3 หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล (ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 1 คน
4 หัวหน้างานทรัพยากรองค์กรและบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล (ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล) เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล 1 คน
5 หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล (ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 1 คน
6 หัวหน้างานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 คน
7 นักจัดการเชิงกลยุทธิ์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ) เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ 1 คน
8 นักติดตามและประเมินผลอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ส่วนติดตามและประเมินผล) เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนติดตามและประเมินผล 1 คน
9 นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน (ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 1 คน
10 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัล เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัล 1 คน
11 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 1 คน
12 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม (ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน) เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน 1 คน
13 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล (ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด) เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด 1 คน
14 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล เจ้าหน้าที่ระดับ 1 ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล 1 คน