สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สมัครงาน
Application for Employment

รายละเอียด ระดับ สังกัด อัตรา
1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 คน
2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้ประสานงานกิจการระหว่างประเทศอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 คน
3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 คน
4 ผู้จัดการส่วนบริการกลางและพัสดุ ผู้จัดการ ส่วนบริการกลางและพัสดุ 1 คน
5 หัวหน้างานการจัดการเชิงกลยุทธ์อาวุโส เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ 1 คน
6 นักจัดการงานพัสดุอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริการกลางและพัสดุ 2 คน
7 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล 1 คน
8 นักจัดการเชิงกลยุทธ์อาวุโส เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ 1 คน
9 นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เจ้าหน้าที่ระดับ 1 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 1 คน